Våra användarvillkor

1. INLEDNING

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Blipwise AB, org.nr: 559400-9424, address: Stagneliusvägen 31, 112 59 STOCKHOLM (”Blipwise”) och fysisk person (”Användaren”), då Blipwise tillhandahåller sitt digitala analysverktyg för finansiell transaktionsdata och helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster (”Tjänsten”) i samarbete med Tink AB (”Partnern”).

Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren att denne tagit del av, förstått innebörden av och accepterat att bli bunden av dessa Villkor. Om Användaren inte godkänner att bli bunden av dessa Villkor, får Användaren inte tillgå Tjänsten eller använda Tjänsten.

2. DEFINITIONER
Algoritm

Del av Blipwise analysverktyg som bygger på Användarens historiska Finansiella transaktionsdata och som utgår från att Användaren betalar hela sin utestående kreditkortsräkning varje månad.

Användare

Den fysiska person som använder Tjänsten.

Applikationen

Partnerns applikation (f.n. Tink).

Externa inloggningsuppgifter

Användarens inloggningsuppgifter hos olika Tredjepartsleverantörer.

Finansiell transaktionsdata

Den information om Användaren som med Användarens godkännande inhämtas hos olika Tredjepartsleverantörer via Partnern då Användaren använder Tjänsten, t.ex. bankkontouppgifter, transaktioner, investeringar, bonusprogram och finansiella analyser.

Partnern

Blipwise samarbetspartner Tink AB som via Applikationen inhämtar Användarens Externa inloggningsuppgifter i syfte att ladda ner Finansiell transaktionsdata hos av Användaren valda Tredjepartsleverantörer.

Personuppgiftspolicy

Vår integritetspolicy, som utgör en integrerad del av dessa Villkor och som finns tillgänglig på Blipwise hemsida.

Tredjepartshemsidor

Hemsidor som tillhör Tredjepartsleverantörer och som Tjänsten kan hänvisa till.

Tredjepartsleverantörer

Banker och andra finansiella institut som ger ut kreditkort.

3. TJÄNSTEN

Blipwise tillhandahåller ett digitalt analysverktyg för Finansiell transaktionsdata i syfte att underlätta för privatpersoner att välja det mest förmånliga kreditkortet utifrån deras egna köpbeteenden och transaktionshistorik.

Användaren får tillgång till Tjänsten via Blipwise hemsida, www.blipwise.com och Partnerns Applikation.

Blipwise tillhandahåller Tjänsten kostnadsfritt. Trafikavgifter till Användarens mobiloperatör eller Internetleverantör kan tillkomma.

Vid användning av Tjänsten ger Användaren behörighet till Partnern att få tillgång till Användarens Externa inloggningsuppgifter hos olika Tredjepartsleverantörer, t. ex. banker och andra finansiella institut. Användaren uppdrar även åt Partnern att för Användarens räkning använda Användarens Externa inloggningsuppgifter för att ladda ner Finansiell transaktionsdata från en eller flera av Användaren förvalda externa användarkonton samt godkänner att dessa Tredjepartsleverantörer lämnar ut Finansiell transaktionsdata till Partnern och att Partnern delar denna information med Blipwise. Användaren godkänner vidare att Blipwise analyserar Användarens Finansiella transaktionsdata med stöd av Blipwise Algoritm, vilken genererar en lista på den mest förmånliga kreditkorten utifrån Användarens transaktionshistorik. Blipwise har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Blipwise finner lämpligt.

Blipwise har även rätt att utan föregående upplysning, genomföra ändringar i Tjänsten eller i sättet som Tjänsten tillhandahålls.

För de fall Användaren väljer att ansöka om ett kreditkort hos en Tredjepartsleverantör baserat på Blipwise analys, kommer Användaren att hänvisas vidare till Tredjepartsleverantörens webbplats som inte täcks av dessa Villkor. Blipwise rekommenderar därför Användaren att alltid läsa dessa Tredjepartsleverantörernas egna villkor.

Tjänsten kan komma att innefatta erbjudanden från Partnern eller Tredjepartsleverantörerna. Sådana erbjudanden täcks inte av dessa Villkor. Om Användaren accepterar erbjudanden från Partnern eller Tredjepartsleverantörerna gäller Partnerns eller Tredjepartsleverantörens villkor för sådant erbjudande.

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Tjänsten får användas av fysiska personer.

Användaren måste vara minst 18 år för att använda Tjänsten och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

Användaren erhåller en icke-exklusiv rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Användaren ska därvid följa de instruktioner som Blipwise tillhandahåller för användandet av Tjänsten.

Användaren ansvarar för att denne innehar den utrustning och programvara som krävs för att kunna använda Tjänsten.

Användaren ansvarar för att denne har rätt att förfoga över och använda Externa inloggningsuppgifter och Finansiell transaktionsdata samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Blipwise ska ha rätt att tillhandahålla Tjänsten till Användaren.

Användaren ansvarar för att de inloggningsuppgifter som Användaren använder för tillgång till Tjänsten skyddas mot obehörig åtkomst.

Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes användning av Tjänsten. Detta gäller således även aktivitet som sker obehörigen. Användaren ska vid misstanke om intrång av obehöriga omedelbart anmäla detta till Blipwise.

Det är förbjudet för Användaren att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, modifiera, distribuera, dekompilera, publicera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar därav tillgänglig för annan. Det är även förbjudet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten. Användaren garanterar att denne inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Villkor. Blipwise har rätt att när som helst stänga av Användaren från användandet av Tjänsten, om Blipwise misstänker att Användaren har brutit mot dessa Villkor eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka skada för Blipwise, Partnern, Tredjepartsleverantörer, andra användare eller någon annan. Blipwise förbehåller sig rätten att på egen hand avgöra om Användare har brutit mot någon bestämmelse i dessa Villkor.

Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Blipwise för den skada som uppkommit i samband med missbruket och/eller Användarens brott mot dessa Villkor.

5. BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och på sätt som sker. Blipwise garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Utöver vad som uttryckligen anges i Villkoren ges inga särskilda garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till funktion, tillgänglighet, specifika syften eller intrång i immateriella rättigheter. Rätten att använda Tjänsten är inte villkorad av eller beroende av någon särskild version av Tjänsten eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsten såsom den tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsten är inte villkorat av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter, och inte heller beroende av publikationer, material eller kommentarer rörande detsamma som görs av eller för Blipwise.

Blipwise har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. Blipwise ska skyndsamt informera Användaren om att tillgången till Tjänsten stängts av eller begränsats i något avseende.

Blipwise har för avsikt att hålla all information i Tjänsten korrekt och uppdaterad. Blipwise kan dock inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad i Tjänsten. Blipwise kan inte ställas till svars om någon information visar sig vara inkorrekt eller icke uppdaterad.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ingenting i dessa Villkor ska utgöra en överlåtelse eller överföring av några immateriella rättigheter eller andra rättigheter till Användaren.

Blipwise, eller dess licensgivare, är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten. Immateriella rättigheter innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsten är upprättad och används anses vara del av Tjänsten och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsten eller i anslutning till Tjänsten är respektive ägares egendom.

Användaren ansvarar för att Användarens utrustning och programvara inte gör intrång i annans immateriella rättigheter.

Användaren ansvarar och garanterar att den information som Användaren eventuellt laddar upp i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Blipwise är varken ansvarig för den aktivitet som sker i Tjänsten eller sådan information som är tillgänglig för Användaren i Tjänsten. Blipwise är därför aldrig skyldig att utge ersättning för bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta förluster eller skador, eller andra kostnader som direkt eller indirekt beror på (i) Användarens eller andra användares användning av Tjänsten, (ii) den information som återfinns i Tjänsten, eller (iii) de mellanhavanden som sker mellan Användaren och Partnern eller Användaren och Tredjepartsleverantören. Ansvarsbegränsningen gäller även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Blipwise skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till ett (1) prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring per Användare. Användarens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara trettio (30) dagar.

8. ANSVAR I FÖRHÅLLANDE TILL TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

Blipwise företräder inte någon Tredjepartsleverantör gentemot Användare. Användaren ansvarar självständigt för fullgörandet av alla kreditkortsansökningar, medlemskap, tjänster eller avtal som Användaren ingår med Tredjepartsleverantören.

Blipwise hemsida och Partnerns Applikation kan innehålla länkar till olika Tredjepartsleverantörers hemsidor. Blipwise har ingen kontroll över eller ansvar för länkade sådana Tredjepartshemsidor och ska inte heller ansvara för eventuell skada som uppstår i samband med användning av eventuella tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor. Blipwise uppmanar Användare som klickar på länkar till tredjepartshemsidor att alltid granska villkor och integritetspolicy för dessa Tredjepartshemsidor.

Blipwise lämnar ingen garanti för att Användarens kreditkortsansökan kommer att beviljas av Tredjepartsleverantörerna.

Blipwise reserverar sig för ändringar i Tredjepartsleverantörernas villkor som sker efter det att Blipwise har analyserat Användarens Finansiella data och rekommenderat ett kreditkort.

Blipwise avsäger sig allt ansvar från de kreditkortsansökningar, medlemskap, tjänster eller avtal som tillhandahålls av Tredjepartsleverantören och lämnar inga, varken uttryckliga eller underförstådda, garantier avseende Tredjepartsleverantörens uppfyllande av sina förpliktelser gentemot Användaren. Tredjepartsleverantören ansvarar självständigt för uppfyllandet av eventuella skyldigheter gentemot Användaren.

Blipwise ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut som Användaren fattar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor som Användaren väljer att köpa från Tredjepartsleverantörer eller Partnern.

9. ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN

Om någon utomstående part skulle rikta anspråk mot Blipwise med anledning av Användarens nyttjande av Tjänsten, åtar sig Användaren att ersätta Blipwise för alla kostnader som Blipwise ådrar sig på grund av sådant anspråk. Blipwise ska underrätta Användaren inom skälig tid efter att anspråket framställdes. Underrättelse ska ske skriftligen.

10. FORCE MAJEURE

Blipwise är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Villkoren som beror på omständighet som är utanför Blipwise kontroll och som Blipwise inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning eller liknande omständigheter, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.

11. ÖVERLÅTELSE

Användaren har inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till någon annan utan Blipwise skriftliga medgivande. Blipwise äger dock alltid rätt att överlåta avtalet, sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan utan föregående godkännande av Användaren. Vidare har Blipwise rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

12. VILLKORSÄNDRING

Blipwise har rätt att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Ändringarna publiceras på Blipwise hemsida, www.blipwise.com. Om Användaren inte godtar de ändrade Villkoren har Användaren rätt att upphöra med användandet av Tjänsten och avtalsförhållandet med Blipwise kommer då automatiskt att upphöra tjugofyra (24) timmar efter Användarens senaste aktivering av Tjänsten.

13. PERSONUPPGIFTER

Blipwise är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Blipwise kan komma att samla in, överföra, lagra eller på annat sätt behandla med anledning av dessa Villkor. Blipwise förbinder sig att behandla personuppgifter i enlighet med de krav som följer av vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Information om hur Blipwise behandlar personuppgifter och Användarens rättigheter i förhållande till sådan behandling framgår av Blipwise personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på Blipwise hemsida, www.blipwise.com.

14. KOMMUNIKATION

Användaren godkänner att all kommunikation från Blipwise, inkluderat men inte begränsat till meddelanden och annan information med anledning av Tjänsten och/eller dessa Villkor får ske elektroniskt. För frågor gällande Tjänsten eller dessa Villkor ombeds Användaren att vända sig direkt till Blipwise:

E-post: hello@blipwise.com

15. GILTIGHET

Skulle något villkor eller del därav befinnas ogiltigt, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan i sådant fall ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Användarens eller Blipwise utbyte av eller prestation enligt Villkoren, skälig jämkning ske.

16. AVSLUTA TJÄNSTEN

Tjänsten tillhandahålls omedelbart när Användaren använder den, och upphör automatiskt tjugofyra (24) timmar efter aktivering hos Partnern. Om Användaren önskar använda Tjänsten igen påbörjas en ny user på tjugofyra (24) timmar när Användaren begär att Blipwise tillhandahåller Tjänsten och aktivering hos Partnern sker. Vid utgången av varje user om tjugofyra (24) timmar kommer Blipwise och Partnern att radera samtliga Externa Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till Användaren, dock med undantag av sådana uppgifter som Blipwise och Partnern enligt lag måste spara och arkivera eller för att bevaka Blipwise eller Partnerns rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

17. KLAGOMÅL OCH TVISTELÖSNING UTANFÖR DOMSTOL

Skriftliga eller muntliga klagomål avseende Blipwise Tjänst skall i första hand framföras direkt till:

E-post: hello@blipwise.com skriv ”Klagomål” i ämnesraden.

Om Användaren efter kontakten med Blipwise fortfarande är missnöjd kan Användaren vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå som kostnadsfritt vägleder privatpersoner i finansiella frågor. Konsumenternas Bank och finansbyrå prövar dock inga tvister.

18. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Användaren kan hänvisa en tvist med anledning av Villkoren eller användningen av Tjänsten till ARN. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad hos ARN. Beslut från ARN utgör en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Innan Användaren skickar in en anmälan till ARN måste Blipwise få möjlighet att ta ställning till Användarens krav och motsätta sig kravet/kraven. Under hela processen har parterna möjlighet att göra upp.

Tvist med anledning av Villkoren eller användningen av Tjänsten kan även avgöras av svensk domstol varvid tvisten ska avgöras med tillämpning av svensk rätt och med Stockholms tingsrätt som första instans.